Samen aan de slag in de energietransitie DEZE BIJEENKOMST ZIT VOL

DEZE BIJEENKOMST ZIT VOL, U KUNT ZICH NIET MEER AANMELDEN!

Wie heb je nodig en hoe werk je samen?

De energietransitie is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Het heeft ingrijpende gevolgen voor de inrichting van de fysieke leefomgeving, voor onze inwoners en daarmee ook de wijze waarop u uitvoering geeft aan uw taken. We gaan meer en meer toe naar een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Samenwerking met anderen, binnen en buiten uw organisatie, is daarbij van groot belang. Maar hoe gaan we samen als overheden optrekken met onze partners?

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk: we weten elkaar steeds beter te vinden. De komende jaren gaan we elkaar echter nóg harder nodig hebben.
Daarom organiseren VNG, IPO en de Unie van Waterschappen een energietop voor ambtenaren op donderdag 8 juni 2017 van 10.00 tot 17.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de Rijtuigenloods, Piet Mondriaanplein 61 in Amersfoort.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?

U werkt als programmamanager of beleidsadviseur bij een gemeente, provincie of waterschap aan de energietransitie vanuit een energieteam of vanuit een vakdiscipline zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, economie en mobiliteit.

Wat kunt u verwachten?

 • Ontmoet uw (nieuwe) netwerk; collega’s van andere overheden, van andere beleidsterreinen en kennispartners
 • Krijg inzicht in de impact van de energietransitie op de leefomgeving
 • Discussieer mee over de manier van aanpak: vanuit beleidslijnen of juist gebiedsgericht?

Alles bezien vanuit de huidige context; o.a. de kabinetsformatie, de uitwerking van de transitiepaden van de Energieagenda, (nieuwe) interbestuurlijke verhoudingen en de regionale energiestrategieën

Programma

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Welkom en opening door Energie van VNG, IPO en UvW
o.l.v. dagvoorzitter Jaap Jepma
10.15 uur De kwartiermakers van de transitiepaden: over de uitrol van de Energieagenda
10.30 uur Inspiratie:
>  Cora Jongenotter, innovatiemanager bij VORM over Sociale Innovatie en het
verbinden van initiatieven
>  dr. Chris Zuidema, onderzoeker op het gebied van de energietransitie aan de
Rijksuniversiteit Groningen, over de kracht en het belang van lokale omstandigheden
11.15 uur Koffie & naar de zalen
11.30 uur Ronde 1: in dertien verschillende werksessies gaat u samen aan de slag met
een actueel vraagstuk, waarbij centraal staat: Hóe organiseer je het? En hoe
regel je dit dan samen met de andere overheden en je partners?
Een omschrijving per sessie, zie onderstaand
12.30 uur Lunch
13.45 uur Ronde 2
15.00 uur Energieke reflectie o.l.v. dagvoorzitter Jaap Jepma
15.30 uur Afsluiting met Dirk Sijmons, landschapsarchitect en auteur van het boek ‘Landschap en Energie, ontwerpen voor transitie’, en Ruud Koornstra, de Nationale Energiecommissaris
16.00 uur Borrel en 17.00 uur einde van de dag

Onderstaand een overzicht van de werksessies. In het aanmeldformulier kunt u aangeven aan welke sessie u wilt deelnemen. Alle sessies worden twee keer gegeven behalve sessie 13 daar is ronde 1 en 2 verschillend.

Sessie 1 De Auto aan de Stroom: Hoe maken we mobiliteit duurzaam?

Elektrisch vervoer heeft het point of no return bereikt: automerken komen met betaalbare elektrische modellen, de oplaadcapaciteit wordt verbeterd en vanaf 2035 mogen alleen nog ‘schone’ auto’s worden verkocht. Hoe kunnen wij deze kans grijpen en onze inwoners helpen om straks duurzaam van ‘A naar B’ te reizen? Moeten we laadpalen plaatsen of snellaadstations aanleggen? Kan een auto straks stroom terugleveren om een huis warm te houden in de winter? Wat betekent dat voor onze openbare ruimte? In de sessie ‘Auto aan de Stroom’ gaan we in op de laatste ontwikkelingen, brengen we deze terug tot een praktisch handelingsperspectief en gaan we met u in gesprek over wat u morgen al kunt doen.

Sessie 2 De ‘tussenwerker’: Hoe leg ik verbinding binnen en buiten mijn organisatie?

De energietransitie vergt een goede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Hierbij zijn meer dan ooit ‘tussenwerkers’ nodig die faciliteren, coördineren en verbinden. Welke houding en competenties vraagt dat van u?

Sessie 3 Help! Burgers bij de energietransitie 

Lokale initiatieven kunnen zorgen voor extra draagvlak en uitvoeringskracht. Hoe betrek je ze, wat kun je als overheid voor ze betekenen, en hoe kunnen ze een effectieve bijdrage leveren aan de energiedoelen?

Sessie 4 Agro en natuur

Klimaat, de focus op CO2, wordt een steeds groter thema in de Energietransitie. In deze sessie onderzoeken we wat de impact van Agro is op de regionale energiestrategie en op welke manier we met deze nieuwe opgave om kunnen gaan.

Sessie 5 Slim combineren: Ruimtelijke ontwikkeling en Energietransitie 

De energietransitie zal een flinke impact hebben op onze leefomgeving. Woningen moeten worden geïsoleerd, er komen enorme transformatie station om energie van wind op zee om te zetten voor het net en te zijner tijd zullen heel veel straten open moeten om warmtenetten aan te gaan leggen. Dit kost allemaal ruimte en geld… Kan dat nou niet slimmer? Bijvoorbeeld door het mee te koppelen aan transformaties die toch al moeten of gaan gebeuren. Natuurlijk! Laat u inspireren door één van de pilotregio’s van het Programma Regionale Energiestrategie waar dit is onderzocht en verder wordt uitgewerkt. Met o.a. Boris Hocks, Posad.

Sessie 6 Hoe maak je de plannen binnen de regionale energiestrategieën ‘marktproof’?

De markt vraagt om duidelijke kaders van de overheid, onder andere ten aanzien: regelgeving ter stimulering van opwekking en aanpassing/aanscherping wet- en regelgeving. In deze sessie gaan we met elkaar onderzoeken wat daar specifiek voor nodig is.

Sessie 7 Hoe helpen we woningeigenaren op weg naar energieneutraal? 

Op de route naar een energieneutraal gebouwde omgeving ligt een grote investeringsopgave bij de woningeigenaar. Wat kan worden ingezet om de woningeigenaar ook daadwerkelijk energie te laten besparen? Decentrale overheden en hun partners zijn hiervoor hard aan de slag. Zo zijn nu ongeveer 50 regionale innovatieve aanpakken hiermee bezig. Elke aanpak brengt een unieke invalshoek met zich mee, van monitoring, tot een monumenten-aanpak en van aardgasloos tot digitalisering van mogelijke maatregelen. In deze sessie krijgt u informatie vanuit pakkende praktijkvoorbeelden, hoort u inspirerende tips en kunt u leren wat er mis kan gaan (en hoe dit te voorkomen) in het proces van verduurzaming van de woningbouw.

Sessie 8 Energietransitie: een grote sociale verandering!

We staan met z’n allen op een kantelpunt. Je ziet de overgang naar duurzame energie – de energietransitie – nu echt op gang komen. Maar Energietransitie is niet alleen een technische operatie maar vraagt ook om een sociale verandering omdat iedereen hier mee te maken krijgt. Deze sessie gaat over hoe je het ingewikkelde proces van draagvlak, het creëren van urgentiebesef organiseert voor deze sociale verandering.

Sessie 9 Data, de stille kracht in de energietransitie 

Er is ontzettend veel waardevolle data beschikbaar om effectief beleid te ondersteunen maar veel gemeenten zien door de bomen het (klimaat)bos niet meer. Deze workshop laat zien wat er is, en wat je er als gemeente, provincie en unie van waterschappen mee kan.

Sessie 10 Op weg naar aardgasvrije wijken: wie doet wat? 

Gemeente en provincie hebben diverse rollen in het proces om een bestaande wijk over te zetten naar een alternatieve warmtebron? Er moeten keuzes genaakt worden ten aanzien van het tijdpad, de alternatieven voor gas, de verdeling van kosten. En er moet veel uitvoerend werk gebeuren: communiceren, draagvlak bouwen, opdrachten geven, capaciteit en budgetten vrijmaken, intern en extern afstemmen over inhoud en proces.

Deze sessie gaat over wat er allemaal moet gebeuren en wie wat gaat doen.

Sessie 11 Innovatie & Economie: revolverende fondsen voor innovatieve bedrijven
Hoe koppelen we kleine initiatieven aan elkaar voor grote initiatieven?

De energietransitie biedt kansen voor een nieuwe economie. Er ontstaan nieuwe beroepsgroepen en ook technologisch zijn er nieuwe uitdagingen waar zich ondernemerschap op ontwikkelt. Het zijn grotendeels startende ondernemers die in deze markten stappen, die zonder (financiële) steun van de overheid vaak in de kiem gesmoord worden.

Deze sessie gaat over welke opgaven er zijn bij het stimuleren van innovaties en bij de financiering van de grootschalige uitrol van bestaande technologie en hoe we dit gezamenlijk kunnen aanpakken om nog beter de ontwikkeling van deze nieuwe economie te faciliteren.

Sessie 12 Bedrijven laten besparen: de wortel en de stok 

De wortel en stok aanpak voor energiebesparingen bij bedrijven. In de sessie worden ervaringen gedeeld uit de praktijk. Is de stimulerende aanpak voldoende effectief, of zal toch de stok moeten worden gehanteerd?

Sessie 13 Hoe maken we ons eigen vastgoed duurzaam?

 1. a) Ronde 1: maatschappelijk vastgoed

Hoe kunnen gemeentekantoren, provinciekantoren en het vastgoed van de waterschappen duurzaam gerenoveerd worden? Welke ambities heeft de gemeente geformuleerd? En hoe heeft zij dit aangepakt? En voldoen de renovaties aan de in 2019 van kracht wordende eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG)?

 1. b) Ronde 2: Werksessie verduurzaming scholen

Hoe kunnen de gemeenten, provinciekantoren en het vastgoed van de waterschappen onderscheid maken tussen de gebouwtaken voor de scholen en voor de gemeente? Aan de hand van een menukaart en voorstel voor een kwaliteitskader wordt dit toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de vernieuwing van een school binnen de TOP15 scholen: welke maatregelen zijn toegepast, wat is EPC na vernieuwing, voldoet de school ook aan de in 2019 van kracht wordende BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)?

  Geachte,

  Hartelijk dank voor uw interesse in de Places of Hope!. Voor de opening in de Kanselarij is aanmelden niet meer mogelijk maar u bent van harte uitgenodigd met de parade mee te lopen van de Blokhuispoort naar de Kanselarij.

  Vanaf volgende week is de tentoonstelling van donderdag tot en met zondag geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur.

  document.getElementById( "ak_js_1" ).setAttribute( "value", ( new Date() ).getTime() );

  Maak uw keuze voor workshop 1

  Sessie 1 De auto aan de stroom: Hoe maken we mobiliteit duurzaam

  Sessie 2 De ‘tussenwerker’: Hoe leg ik verbinding binnen en buiten mijn organisatie?

  Sessie 3 Help! Burgers bij de energietransitie 

  Sessie 4 Agro en natuur

  Sessie 5 Deze sessie zit vol!

  Sessie 6 Hoe maak je de plannen binnen de regionale energiestrategieën ‘marktproof’?

  Sessie 7 Hoe helpen we woningeigensaren op weg naar energieneutraal?

  Sessie 8 Deze sessie zit vol!

  Sessie 9 Data, de stille kracht in de energietransitie

  Sessie 10 Deze sessie zit vol!

  Sessie 11 Innovatie & Economie: revolverende fondsen voor innovatieve bedrijven

  Sessie 12 Bedrijven laten besparen: de wortel en de stok

  Sessie 13 Hoe maken we ons eigen vastgoed duurzaam? Maatschappelijk vastgoed

  Maak uw keuze voor workshop 2

  Sessie 1 De auto aan de stroom: Hoe maken we mobiliteit duurzaam

  Sessie 2 De ‘tussenwerker’: Hoe leg ik verbinding binnen en buiten mijn organisatie?

  Sessie 3 Help! Burgers bij de energietransitie 

  Sessie 4 Agro en natuur

  Sessie 5 Deze sessie zit vol!

  Sessie 6 Hoe maak je de plannen binnen de regionale energiestrategieën ‘marktproof’?

  Sessie 7 Hoe helpen we woningeigensaren op weg naar energieneutraal?

  Sessie 8 Deze sessie zit vol!

  Sessie 9 Data, de stille kracht in de energietransitie

  Sessie 10 Deze sessie zit vol!

  Sessie 11 Innovatie & Economie: revolverende fondsen voor innovatieve bedrijven

  Sessie 12 Bedrijven laten besparen: de wortel en de stok

  Sessie 13 Hoe maken we ons eigen vastgoed duurzaam? Verduurzaming scholen

  Datum 08.06.2017
  Tijd 9.30 uur ontvangst, 10 uur start programma en 16.00 uur afsluiting met borrel
  Locatie Rijtuigenloods te Amersfoort
  Kosten Niet van toepassing
  Doelgroep U werkt als programmamanager of beleidsadviseur bij een gemeente, provincie of waterschap aan de energietransitie vanuit een energieteam of vanuit een vakdiscipline zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, economie en mobiliteit.