Landelijke bijeenkomst City Deal Inclusieve Stad

Sinds 1 januari hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om integrale ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners en hun gezinnen. Aan de keukentafel blijkt dit niet eenvoudig. De weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk vraagt flexibiliteit en het beter op elkaar afstemmen van de systeemwereld en de leefwereld. Hoe zorg je daar voor? Dat professionals echt in staat zijn om maatwerk te leven en te doen wat nodig is? Met als resultaat dat de kwetsbare inwoner zo optimaal mogelijk op weg wordt geholpen? Wat vraagt dit van het Rijk, gemeenten zelf en professionals in de wijkteams? Deze vragen staan centraal op de landelijke bijeenkomst van 12 oktober 2016.

City Deal Inclusieve Stad

Op 10 maart 2016 ondertekenden de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht, Zaanstad en ministeries van BZK, VWS en SZW de City Deal Inclusieve Stad. De City Deal komt voort uit Agenda Stad. Hierin werken steden, ministeries, private partijen, kennisinstellingen en andere actoren samen aan vernieuwende aanpakken om groei, innovatie en leefbaarheid van steden in samenhang te versterken. Het programma Initiate (VNG) is eveneens betrokken bij de Inclusieve Stad. Initiate begint bij de leefwereld van gewone mensen en in de dagelijkse praktijk van professionals die hen ondersteunen. Het programma zoekt praktische oplossingen waar mensen nù mee geholpen zijn, zo nodig met behulp van informatietechnologie.

Later zijn ambtelijk ook OCW en VenJ aangesloten bij de City Deal. Kenmerkend voor de Inclusieve Stad is dat steden in de lead zijn. Het doel van de City Deal is om te komen tot echte doorbraken in het sociaal domein. Op basis van een analyse van 100 casussen uit wijkteams worden vernieuwende experimenten opgezet rond knelpunten, botsende logica’s en hindernissen in de leefwereld veroorzaakt door de systeemwereld. Deze kunnen op diverse niveaus spelen. Met de experimenten kunnen Rijk, gemeenten en andere samenwerkingspartners kijken of de alternatieve arrangementen uit de experimenten daadwerkelijk een oplossing zijn voor de knelpunten. De experimenten worden hiertoe intensief gevolgd.

Landelijke bijeenkomst

Op woensdag 12 oktober 2016 organiseert de projectgroep van City Deal Inclusieve Stad samen met programma Initiate (VNG), Platform31 en het G32-Stedennetwerk een landelijke bijeenkomst. Op deze bijeenkomst wordt de analyse van de 100 casussen gepresenteerd. Daarnaast komt u meer te weten over de vernieuwende experimenten die gestart worden binnen de City Deal en het programma Initiate. Ook delen gemeenten bevindingen t.a.v. innovaties in het sociaal domein. Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld tijdens twee rondes met inspirerende praktijkgerichte deelsessies. Wissel van gedachten met andere professionals uit het land die net als u aan vernieuwing werken: kom naar de landelijke bijeenkomst!

Met plenaire bijdragen van…

Han Noten (voorzitter Transitiecommissie Sociaal Domein), staatssecretarissen Jetta Klijnsma (SZW), Martin van Rijn (VWS), Ronald Plasterk (minister BZK), Victor Everhardt (wethouder Utrecht), Jeroen Olthof (voorzitter G32 Sociale Pijler en wethouder Zaanstad), Hans Weggemans (projectleider City Deal Inclusieve Stad) en diverse stedelijke projectleiders.
Deelsessies

De deelsessies hebben een praktische insteek en zullen onder meer gaan over (mogelijke) experimenten:

Nieuwe afspraken tussen CJIB en Belastingdienst en City Deal steden over mensen met schulden
Alternatieven voor het steeds duurder wordende Beschermingsbewind
De mythes rond de schuldhulpverlening
Kostenbewustzijn en kerncompetenties van sociaal werkers
Ervaringen met het werken met een flexibel maatwerkbudget door wijkteams
De voordelen van het modulair aanbieden van beschermd wonen
Gebieds- of populatiefinanciering als katalysator voor een integrale aanpak
De exacte invulling van de deelsessies met vermelding van de deelsessieleiders volgen z.s.m. op deze website. Volg @InclusieveStad op twitter en blijf op de hoogte!

NB. U schrijft zich op de bijeenkomst in voor deelname aan een deelsessie. U hoeft zich voorafgaand aan de bijeenkomst niet aan te melden voor een deelsessie.

AANMELDEN
Datum 12.10.2016
Tijd 10.00 uur tot 16.00 uur
Locatie Jaarbeurs Utrecht, Media Plaza
Kosten Niet van toepassing
Doelgroep Bij overaanmelding behoudt de organisatie zich het recht voor voorrang te verlenen aan: - deelnemers vanuit de City Deal Inclusieve Stad-partners en hun stakeholders - deelnemers vanuit de rijksoverheid en het G32-Stedennetwerk - professionals uit sociale (wijk)teams